ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Приложения

Приложение за УП2

С помощта на формуляр УП-2 може да създадете файл с формат *.xls(*.xlsx) или *.doc(*.docx) с образец УП-2. За всеки добавен от Вас период може да избирате установеното по договор работно време. Бланката автоматично разделя периода помесечно или годишно, като изчислява календарния период между зададените дати.

Приложение за УП3

С помощта на формуляр УП-3, може да създадете файл с формат *.xls(*.xlsx) или *.doc(*.docx) с образец УП-3. За всеки добавен от Вас период може да избирате установеното по договор работно време. Приложението изчислява осигурителния стаж за посочените от Вас периоди, както и сбора на общия осигурителен стаж. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни и часове в попълнен Образец УП-3.

Приложение: Сметка за изплатени суми

На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от същия закон Сметка за Изплатени Суми и Служебна Бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.