ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Калкулатор: Граждански договор

Калкулаторът служи за изчисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци по граждански договори. Изчисления могат да бъдат направени от брутно към нетно възнаграждение, от нетно към брутно възнаграждение и от общ разход за фирмата към брутно и нетно възнаграждение.

Покажи повече

Калкулаторът пренася данните в Сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. Този калкулатор не се отнася за случаите, при които получателят на дохода е самоосигуряващо се лице.

Сума по граж. договор

Вид на възнаграждението

брутонето

Нормативно приз. разходи

25%40%60%
Авторски и лицензионни възнаграждения

Роден

след 1960г.преди 1960г.
Не съм осигурен(a) на друго основание през месеца

Осигурителен доход, върху който съм осигурен(а) през месеца, без сумата по тази сметка

Сума

Осигурен съм върху максималния осигурителен доход през месеца, на друго основание

Лице с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто

Облагаема част от сумата

Ако сте маркирали това поле, при попълването на "Облагаема част от сумата" имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.

Пример: Възложителят е вписал на ред 1 сумата 600 лв., която следва да изплати на физическо лице с намалена работоспособност 75 на сто. (хонорар по граждански договор). На ред 2 той изчислява нормативно признатите разходи (в случая 25%) върху същата сума – 150 лв., а на ред 3 вписва разликата между ред 1 и ред 2, т.е. 450 лв. Освен сумата по тази сметка, от началото на годината до момента физическото лице е получило облагаем доход от трудови правоотношения - 8000 лв., като удържаните за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски през годината са в размер на 400 лв. Следователно, лицето ще изчисли облагаемата част от сумата по тази сметка по следния начин: [8000 – 400 + (600 – 150) – 7920] = [7600 + 450 – 7920] = 130 лв. В конкретния случай лицето ще впише на ред 4 сумата 130 лв.

Пенсионер съм и не желая да бъда осигуряван за ДОО и ДЗПО

Пенсионер съм и желая да бъда осигуряван за ДОО и ДЗПО

За месец

Желая да бъде удържан данък за сумата по тази сметка, изплатена през четвъртото тримесечие на годината

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.