ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Калкулатор: Работна заплата

Калкулаторът служи за изчисляване на заплатите на работещите по всички видове договори (вкл. самоосигуряващите се и по ЗДС). Изготвя индивидуална ведомост и фиш на служител.

Основни предимства на калкулатора за заплата:

Име

Презиме

Фамилия

Трудов договор

Работно време

Код на длъжност по НКПД

Наименование на длъжност по НКПД

% ТЗПБ

Категория труд

Лице с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто

Облагаема част от сумата

Ако сте маркирали това поле, при попълването на "Облагаема част от сумата" имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.

Пример: Възложителят е вписал на ред 1 сумата 600 лв., която следва да изплати на физическо лице с намалена работоспособност 75 на сто. (хонорар по граждански договор). На ред 2 той изчислява нормативно признатите разходи (в случая 25%) върху същата сума – 150 лв., а на ред 3 вписва разликата между ред 1 и ред 2, т.е. 450 лв. Освен сумата по тази сметка, от началото на годината до момента физическото лице е получило облагаем доход от трудови правоотношения - 8000 лв., като удържаните за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски през годината са в размер на 400 лв. Следователно, лицето ще изчисли облагаемата част от сумата по тази сметка по следния начин: [8000 – 400 + (600 – 150) – 7920] = [7600 + 450 – 7920] = 130 лв. В конкретния случай лицето ще впише на ред 4 сумата 130 лв.

Заплата по договор

Процент за стаж и професионален опит

Трудов стаж по специалността

Допълнителни начисления към заплатата

+

Отсъствия

+

Дата на назначаване

Дата на отчисление

Внимание: Последен раб. ден

Заплата за месец

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.