ДОБРЕ ДОШЛИ В СТРАНИЦАТА НА "КАРТЕЛ" СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ !

Приложение за УП3

С помощта на формуляр УП-3, може да създадете файл с формат *.xls(*.xlsx) или *.doc(*.docx) с образец УП-3. За всеки добавен от Вас период може да избирате установеното по договор работно време. Приложението изчислява осигурителния стаж за посочените от Вас периоди, както и сбора на общия осигурителен стаж. Резултатът е обща сума изчислена в години, месеци, дни и часове в попълнен Образец УП-3.

Виж упътването за попълването на УП-3

Като начална дата се вписва денят, от който лицето е започнало работа. Като крайна дата за периода се вписва датата, от която лицето е освободено, тоест първият работен ден, в който лицето не е на работа. Формат на датите dd.mm.yyyy

Осигурителният стаж при 8 - часов работен ден е равен на трудовия стаж за периода.

Заложени методи за изчисляване на стажа:

Калкулаторите изчисляват стажа при хипотезата, че в периода са отработени
всички официални работни дни, като в почивните дни и празниците служителят не е бил на работа.

Удостоверението за осигурителния стаж (обр. УП-3) се издава въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд, съгласно чл. 40, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). В случаите, когато тези документи липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж (чл. 40, ал. 5 от НПОС).

Осигурителят е длъжен да издава удостоверение обр. УП-3 в случаите, когато осигурителният стаж на лицето не е равен на трудовия (служебен) стаж, както и когато има положен извънреден труд.

Осигурителният стаж за периода до 31.12.2004 г. се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след тази дата - в часове, дни, месеци и години, за времето, през което лицата са били осигурени за инвалидност, старост и смърт, и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски (чл. 38, ал. 1 от НПОС).

За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски съгласно чл. 9, ал. 2 от КСО, се зачита времето: на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане; на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

За времето до 01.01.2003 г. осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО се зачита и изчислява, както следва:

За времето след 31.12.2002 г. осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, т. 6 и 7 и ал. 2 от КСО, а за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО за времето след 27.12.2003 г., се зачита и изчислява, както следва:

Когато за осигурителен стаж е зачетено времето, през което лицето е полагало извънреден труд в удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд (чл. 38, ал. 16 от НПОС).

При определяне на осигурителния стаж за законоустановеното работно време, както и на часовете извънреден труд, превръщането на нощните часове през нощните смени в дневни се извършва от осигурителя по реда на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в сила от 01.07.2007 г. (до тази дата - чл. 7, ал. 2 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения).

Когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителят посочва в удостоверение обр. УП-3 законоустановеното за него работно време и непълното работно време, при което е работило лицето.

На наетите на работа без определено работно време, на които се заплаща според изработеното, както и на работещите надомно за осигурителен стаж преди 01.01.2003 г. се зачита:

На наетите на работа без определено работно време, на които се заплаща според изработеното, както и на работещите надомно за осигурителен стаж след 31.12.2002 г. се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху възнаграждението им, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност (чл. 39, ал. 2 НПОС).

Когато при изчисляването на осигурителния стаж, положен до 01.01.2005 г. се получи остатък по-голям от половината от дневното работно време, той се зачита за един ден осигурителен стаж. Ако полученият остатък в часове е равен или по-малък от половината от дневното работно време, същият не се взема предвид. Когато при изчисляване на осигурителния стаж, положен след 31.12.2004 г. се получи остатък, същият се зачита в часове.

При изчисляване на осигурителния стаж на лицата, които са работили при определено с КТ или с друг нормативен акт работно време, един пълен месец осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени за осигурителен стаж всички работни дни (чл. 38, ал. 9 от НПОС).

Ако зачетените за осигурителен стаж дни през отделни месеци на годината са по-малко от работните дни за месеца, осигурителният стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на дните, зачетени за осигурителен стаж, включително дните на ползвания законоустановен отпуск, се раздели на 21 при 5-дневна работна седмица и на 25 при 6-дневна работна седмица. Към изчисления по този начин осигурителен стаж се прибавят и пълните месеци, зачетени за осигурителен стаж, през годината (чл. 38, ал. 10 от НПОС).

Ако през календарния месец лицето е било осигурено на различни основания, за осигурителен стаж се зачита не повече от един месец (чл. 38, ал. 11 от НПОС).

Една година осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени за осигурителен стаж 12 месеца (чл. 38, ал. 12 от НПОС).

Среднодневната минимална работна заплата за страната, се определя, като минималната работна заплата, установена за страната, се раздели на броя на работните дни за съответния месец (чл. 38, ал. 13 от НПОС).

Осигурителният стаж за времето до 31.12.2008 г. на лекторите преподаватели, които работят по трудово правоотношение в едно или повече учебни заведения, в читалища или други организации, се определя, като за един месец осигурителен стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 75 часа, а във висшите училища - 50 часа, и са внесени или дължими осигурителните вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато са изработени по-малко от 75, съответно 50, часа, общият брой на изработените часове се разделя на 3, съответно на 2, и осигурителният стаж се зачита в дни, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съобразно зачетеното за осигурителен стаж време. За времето след 01.01.2009 г. осигурителният стаж се зачита по чл. 9 от КСО съобразно сключения договор.

Заложени методи за изчисляване на стажа:

Данни за предприятието / фирмата

Предприятие

ЕИК по БУЛСТАТ

Град/с./

Адрес

Телефон

E-mail

Изх. №

Данни за лицето

Име

Фамилия

Роден на

Област

Данни за стажа

Метод за изчисление

Наименование на длъжността

От

До

Работно време

Извънреден труд след 31.12.2004 г.

+

Внимание: Натисни "ИЗЧИСЛИ"

Внимание: Последен раб. ден

© C o p y r i g h t 2001 "КАРТЕЛ". All Rights Reserved.